top of page

หนังสือสร้างนิสัย The energy bus #8: Love Your Passengers

ในตอนนี้ขอเริ่มต้นด้วยคำว่า รักนะ…คำว่า love your passenger การแสดงออกถึงความรักต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา รักเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังมากที่สุด ความรักจะเป็นคําตอบสําหรับทุกสิ่ง ถ้าเรามีความรักแล้ว ในสถานการณ์ใดๆ ปัญหาที่มีมันก็จะหายไป ความคิดสร้างสรรค์มันก็จะเริ่มเข้ามา


คนบางส่วนอาจคิดถึงความรัก ว่ามันเป็นเรื่องของความอ่อนไหว อ่อนแอ มีขึ้นมีลง ซึ่งถ้าเป็นความรักแบบนี้คือความรักฉาบฉวย อาจจะเป็นวัยรัก วัยรุ่น แต่ความรักจากเบื้องลึก เหมือนความรักจากเบื้องบน เปรียบเทียบว่าเป็นความรักจากพระเจ้า นั้นจะแตกต่าง


เมื่อมีความรัก เมื่อเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกรัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา อุปสรรคอะไร ก็จะมลายหายไปได้หมด ในสิ่งที่คนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้หมด


กฎการรักคน กฎข้อที่ 1 เราจะต้องหาเวลาให้เขา (make time for) อย่าแปลตรงตัวนะคะ ไม่อย่างนั้นมันจะหมายถึงทําเวลา ในภาษาไทยการทำเวลาก็จะอีกความหมายหนึ่งเลยคือการรีบ ในกรณีนี้ความรักคือหาเวลานั่นเอง ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่ถ้าเรารักใครแล้ว เราจะหาเวลาเพื่อที่จะใช้เวลากับเขา เพื่อที่จะอุ้มชู เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนั้น


กฎข้อที่ 2 ของความรักก็คือ การรับฟัง (listen) การรับฟังเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่ง เป็นตัวชี้วัดเหมือนเราให้เวลาเขา เราให้เวลาเพื่อที่อะไร? เพื่อที่จะไปพูด พูด พูดให้เขาฟัง หรือเราให้เวลา เพื่อที่จะรับฟังเขา


กฎข้อที่ 3 คือการยอมรับ รับรู้ถึงสิ่งที่เขาเป็น (recognize) ชื่นชมถึงความสามารถ ถึงความสําเร็จของเขา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกาศให้ มีการจัดงานให้ เหมือนกับที่หลายๆ องค์กร หรือโรงเรียนเขาทํากัน แต่การแสดงออกถึงความชื่นชม กับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องราวบางอย่างในชีวิตส่วนตัวก็ได้ ให้เขาได้รู้ว่าเรายินดีด้วยที่เขาประสบความสําเร็จ เช่น. หากเขาสามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยทําได้ แล้วเขาทําได้ เราต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ แล้วก็ แสดงความชื่นชมยินดี


กฎข้อที่ 4 คือการที่เป็นผู้นําที่ดี ในการที่จะแสดงความรักนอกจากให้เวลาแล้ว รับฟังแล้ว รับรู้จดจําและชื่นชมยินดีในเรื่องที่เขาสําเร็จแล้วก็คือ การรับใช้เขา (serve them) ให้เขาได้เติบโตทางจิตใจ ที่จะมีอนาคตไปข้างหน้า ดูว่าเราสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนอะไรเขาได้้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน ความรู้สึก ชีวิตจิตใจ ให้พลังงานดีๆ ที่จะหนุนนำให้เขาเจริญก้าวหน้าไปได้ยิ่งขึ้น

กฏข้อที่ห้าก็คือพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเป็น (bring out the best in them) แปลว่า เราต้องเลือกมองว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคนๆ นั้นคืออะไร? เมื่อเรารักเขา เราก็จะต้องอยากเห็นเขาประสบความสําเร็จ และมีความสุขและถ้าอยากให้เขามีความสุขและประสบความสําเร็จ. เราก็ต้องเลือกมองในจุดที่เป็นจุดเด่น จุดดีที่สุดของเขาทบทวนและสรุปได้ว่า หากเรารักใครแล้ว เราควร 1. หาเวลาให้เขา 2. รับฟังเขา 3. ให้คุณค่าของเขา 4. รับใช้เขา 5. ค้นหาในสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขา


แถมท้ายด้วยบทความที่เขียนไว้เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งไม่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ แต่เห็นว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน เลยนำมาแปะไว้ด้วย เราจะได้ฝึกจดจำ ฝึกรักกันไปเรื่อยๆ ความรู้สึกดีๆ ต้องฝึกย้ำๆ ทำบ่อย


Love คือ 
L for Listen การรับฟัง, 
O for Observe or Over look การสังเกตุหรือการเอาใจใส่, 
V for Value การให้คุณค่า, 
E for Embrace การชื่นชม ยินดี,  Encouragement การส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจ  Empathy การเข้าใจ เห็นใจ 


เมื่อเกิดการตีความหมายเชิงบวกแล้ว ก็สามารถนำอักษร 4 ตัว LOVE มาทำอะไรได้หลายอย่าง มาแต่งเป็นประโยคที่ทำให้รู้สึกดี เช่น

Love is love overcome virtually everything ความรักจะทำให้เราก้าวผ่านทุกอย่างได้หมด

Love is let our voice echo ความรักคือ ให้ได้ยินเสียงหัวใจเราที่เรียกร้องออกไป

Love is lots of valuable energy ความรักคือ พลังงานมากมายที่เต็มไปด้วยคุณค่า


Yorumlar


bottom of page