top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Stable


ชื่อ: มั่นคง นามสกุล: เสถียร ชื่อเล่น: แน่วแน่ มิตรสหายและเครือญาติ: แข็งแรง ไม่เปลี่ยนแปลง


Name: Stable Surname: Balanced Nickname: Firm Affiliate with: Durable, Permanent, Secure, Sturdy


อีกความรู้สึกที่ฟังแล้วอบอุ่นใจ และรู้สึกดีใช่ไหมคะ ตามปกติชีวิตของคนตามหลักการวิวัฒนาการ คือการดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อการอยู่รอดอยู่แล้ว ซึ่งการอยู่รอดมีสองด้านหลักๆ คือความอยู่รอดทางด้านกายภาพ และทางด้านใจคือ จิตวิญญาณ อารมณ์และความรู้สึก ในตอนนี้จะขออ้างถึงทฤษฎีของ Maslow (1943, 1954) ที่ได้กล่าวถึงว่าคนเราจะมีแรงจูงใจ ที่จะไปถึงจุดใดจุดหนึ่งจาก แรงขับที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งแรงขับที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของคน ซึ่งเขาได้แยกออกเป็น 5 ด้านหลักๆ ดังนี้


1. Physiological needs – ความต้องการด้านกายภาพเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อากาศ อาหาร เครื่องดื่ม ที่อยู่อาสัย เสื้อผ้า ความอบอุ่น การสืบพันธุ์ การนอน เป็นต้น ถ้ามนุษย์ขาดสิ่งเหล่านี้ไป เราจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างปกติได้


2. Safety needs – ความต้องการด้านความปลอดภัย เมื่อเราได้รับสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดแล้ว ต่อมาคือความต้องการความรู้สึกว่าสามารถควบคุม และปกป้องความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินได้คือ ความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านต่างๆ เช่น ด้านความยุติธรรม ด้านการเงิน การงาน และสังคม


3. Love and belongingness needs – ความต้องการความรักและการได้รับการยอมรับจากหมู่พวก เมื่อคนเราได้รับสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตแล้ว มีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วว่าปลอดภัย ต่อมาสิ่งที่คนต้องการคือการเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในสังคม ในด้านการได้รับการยอมรับ ความรู้สึกผูกพันธ์ ความสนิทสนม ความเชื่อใจ การได้รับความรักและการแสดงความรักต่อผู้อื่น


4. Esteem needs – ความต้องการที่จะรู้คุณค่า และเคารพในตัวเอง ซึ่งแยกออกออกเป็น (i) การรู้จักคุณค่าของตัวเอง เช่น ความเชื่อ ความเป็นตัวของตัวเอง ความสามารถและความสำเร็จ (ii) การต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่น ในสถานะ ในความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง ในขั้นนี้เขาแสดงให้เห็นว่าในวัยเด็กและ วัยรุ่นต้องการการยอมรับจากผู้อื่นมากที่สุด ก่อนที่เขาจะสามารถสร้างการยอมรับในตัวเองได้ดี


5. Self-actualization needs – ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นสูงสุด ที่เรียกว่าการรู้คุณค่าอันสูงสุดของตัวเอง ในด้านศักยภาพ ในด้านความเป็นไปได้ ในด้านการพัฒนาตัวเอง ในด้านประสบการณ์สูงสุดที่บุคคลจะสามารถมีและให้กับผู้อื่นได้


ดังนั้นเมื่อมาอ่านถึงความรู้สึกมั่นคงในตอนนี้ ก็สามารถที่จะแยกออกได้ประมาณ 3-4 ระดับ สำหรับบางคนอาจจะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า ขั้นที่ 2 ก็ได้คือรู้สึกว่า ยังต้องอ่าน ยังต้องฟัง ยังต้องการได้รับการยืนยันว่า ตัวเรานั้นสามารถที่จะรู้สึกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมามีอิทธิพลได้ แต่ในขณะเดียวกันความมั่นคงนี้สำหรับบางท่านอาจจะอยู่ในขั้นที่ 3-4-5 ได้เพราะเป็นการรู้สึกมั่นคงจากภายใน และเป็นการที่มีการพัฒนาจากปัจจัยอื่นๆ และในการที่ว่าอยู่ในขั้น 3 หรือ 4 หรือ 5 นั้นไม่จำเป็นว่าต้องเรียงตามลำดับก็ได้


เพราะความรู้สึกมั่นคงนั้น แตกต่างออกไปสำหรับความถนัด ความเป็นบุคคลของแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็แล้วแต่ อยากเชิญชวนให้เรามาบ่มเพาะ และสร้างความรู้สึกนี้ไปด้วยกัน เพราะเมื่อเรามั่นคงในใจแล้ว เราจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจ และทำอะไรเพื่อตัวเราและเพื่อโลกใบนี้ได้อีกมากมายค่ะ

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page