top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...เด็กและเยาวชนไทย

ปีนี้วันเด็กของประเทศไทยคือ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งประเทศไทยนั้นให้ถือเอาว่าวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ส่วนในระดับสากล หรือวันเด็กโลกนั้น องค์กรยูนิเซฟ (UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund or United Nations Children's Fund) กำหนดให้เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 หรือ พ.ศ. 2457


ถ้าวัดตามเกณฑ์ และตามความหมายขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations -UN) เด็กในภาษาอังกฤษคือคำว่า Child และเยาวชนคือคำว่า Youth เด็ก คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และเยาวชนคือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี คำว่าเยาวชนก็มีความคาบเกี่ยวกับความเป็นเด็กคือกลุ่มคนที่อายุระหว่าง 13-18 ปีคือวัยรุ่น (Teenagers) และกลุ่มของผู้ใหญ่ตอนต้น (Young adult) 20-24 ปี


ในนิยามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) นั้น ได้ให้คำนิยามว่าเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเยาวชนหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ดังนี้นดูเหมือน 2 องค์กรนี้ พม. และยูนิเซฟ จะให้เวลาเด็กๆ ไปถึงประมาณจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 นั้นเอง หลังจากนั้นเขาคือเยาวชนเต็มตัวแล้ว


หาข้อมูลและเอาเรื่องนี้มาเล่า ก็เพื่อเตือนสติตนเองและพ่อแม่ทุกคนไว้ ว่าเวลาผ่านไปไวจริงๆ แป้บๆ เด็กในวันนั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้แล้วจริงๆ ดังนั้นจึงจำเป็นมากๆ ที่เราจะให้ความสนใจกับลูกๆ ให้เวลากับเด็กๆ เพื่อที่ว่า เราในฐานะผู้ใหญ่ ได้ทำหน้าที่ในการดูแลเขาเต็มที่และตามวัยอันสมควร


พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล มาเช็คกันหน่อยค่ะ ปีนี้ เด็กๆ ในสังกัดของท่านอยู่ในเกณฑ์ไหนกันเอ่ย?เด็กๆ ในสังกัดของท่านอยู่ในเกณฑ์ไหนกันเอ่ย?

  • เด็กวัยก่อนเรียน (0-6 ปี)

  • เด็กตอนกลาง (6-12 ปี)

  • เด็กตอนปลาย/วัยรุ่นตอนต้น (12-18 ปี)

  • เยาวชน/วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (18-25 ปี)#วันเด็กแห่งชาติ2566 #คำขวัญวันเด็ก2566 #วันเด็ก #เยาวชน #สิทธิเด็ก #เด็กและเยาวชน #ครอบครัว #ความสุข #สต#สร้างสรรค์ #สบายใจ #Sabaijai #Championship #Creative #Happy #Mindful #Parenting

댓글


bottom of page